shaferka.com ©
Граждански брак
- 3 -
Дялове на съпрузите
При прекратяване на имуществената общност дяловете на съпрузите са равни.

Определяне на по-голям дял на съпруга
При прекратяване на съпружеската имуществена общност поради развод съдът може да определи по-голям дял от общото имущество на съпруга, на когото е предоставено упражняването на родителските права по отношение на ненавършилите пълнолетие деца, ако това създава за него особени затруднения.
Съпругът, на когото е предоставено упражняването на родителските права по отношение на ненавършилите пълнолетие деца, получава извън дела си движимите вещи, предназначени за тяхното отглеждане и възпитание.
При прекратяване на общността поради развод или по съдебен ред ако важни причини налагат това, съдът може да определи по-голям дял от общото имущество на единия съпруг, ако приносът му в придобиването значително надхвърля приноса на другия съпруг.

Получаване на част от личното имущество
При развод всеки от съпрузите има право да получи част от стойността на вещите за упражняване на професия или на занаят и от вземанията на другия съпруг, придобити по време
на брака, ако са на значителна стойност и той е допринесъл за придобиването им с труда си, със средствата си, с грижите за децата или с работата си в домакинството. Този иск може да се предяви и преди развода, ако поведението на съпруга, който е придобил имуществото, поставя в опасност интересите на другия съпруг или на децата.
Горното правило се прилага и в случая когато - "лични са вещните права, придобити от съпруг - едноличен търговец, по време на брака за упражняване на търговската му дейност и включени в неговото предприятие."

Срокове за предявяване на исковете
Исковете за прекратяване на общността поради развод или по съдебен ред ако важни причини налагат това, съдът може да определи по-голям дял от общото имущество на единия съпруг, ако приносът му в придобиването значително надхвърля приноса на другия съпруг и за получаване на част от личното имущество, могат да се предявяват в срок до една година от прекратяването на брака или на съпружеската имуществена общност, а тези - 1. При прекратяване на съпружеската имуществена общност поради развод съдът може да определи по-голям дял от общото имущество на съпруга, на когото е предоставено упражняването на родителските права по отношение на ненавършилите пълнолетие деца, ако това създава за него особени затруднения. 2. Съпругът, на когото е предоставено упражняването на родителските права по отношение на ненавършилите пълнолетие деца, получава извън дела си движимите вещи, предназначени за тяхното отглеждане и възпитание - до една година от влизането в сила на решението за упражняване на родителските права.
Отговорност за задължения
Разходите за задоволяване на нужди на семейството се поемат от двамата съпрузи.
Съпрузите отговарят солидарно за задължения, поети за задоволяване на нужди на семейството.
Брачен договор
Встъпващите в брак могат да уредят имуществените отношения помежду си с брачен договор.
Брачен договор могат да сключат само дееспособни лица.
Брачен договор може да бъде сключен от съпрузите и по време на брака.


Законов режим на разделност
Имуществена разделност
Правата, придобити от всеки от съпрузите по време на брака, са негово лично притежание.
При прекратяване на брака по исков ред всеки съпруг има право да получи част от стойността на придобитото от другия по време на брака, доколкото е допринесъл с труд, със средствата си, с грижа за децата, с работа в домакинството или по друг начин.

Разпореждане със семейното жилище
При разпореждане със семейното жилище се прилага - "Действията на разпореждане със семейното жилище - лична собственост на единия съпруг, се извършват със съгласието на другия, ако двамата съпрузи нямат друго жилище - обща собственост или лична собственост на всеки един от тях. Когато липсва съгласие, разпореждането се извършва с разрешение на районния съдия, ако се установи, че не е във вреда на ненавършилите пълнолетие деца и на семейството."

Предоставяне на лично имущество за ползване
Когато единият съпруг е предоставил на другия своя вещ за ползване, при липса на противна уговорка ползващият дължи само плодовете, които са налице към датата на писменото им поискване.

Отговорност за задължения на семейството
Разходите за задоволяване на нуждите на семейството се поемат от двамата съпрузи.
За задължения, поети за текущите нужди на семейството, съпрузите отговарят солидарно.

Договорен режим
Брачен договор
Встъпващите в брак могат да уредят имуществените отношения помежду си с брачен договор.
Брачен договор могат да сключат само дееспособни лица.
Брачен договор може да бъде сключен от съпрузите и по време на брака.

Съдържание на брачния договор
Брачният договор съдържа уговорки само относно имуществени отношения между страните като:
1. правата на страните върху имуществото, което се придобива по време на брака;
2. правата на страните върху притежаваното от тях имущество преди брака;
3. начините на управление и разпореждане с имуществото, включително и със семейното жилище;
4. участието на страните в разходите и задълженията;
5. имуществените последици при развод;
6. издръжката на съпрузите по време на брака, както и при развод;
7. издръжката на децата от брака;
8. други имуществени отношения, доколкото това не противоречи на разпоредбите на този кодекс.


Сайта използва технологии включващи "бисквитки". Научете повече. Разбрах! Затвори